You are currently viewing Zasiłek chorobowy – co to jest i jak uzyskać?

Zasiłek chorobowy – co to jest i jak uzyskać?

 • Post author:
 • Post published:25 września, 2023
 • Post category:Banki

Zasiłek chorobowy stanowi istotny element systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, umożliwiający pracownikom oraz innym uprawnionym grupom zawodowym uzyskanie wsparcia finansowego w okresie przejściowej lub długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej stanem zdrowia. Jest to forma wsparcia, która ma na celu zminimalizować negatywne skutki ekonomiczne wynikające z przejściowej utraty zdolności do zarobkowania.

Artykuł ten ma na celu dostarczenie czytelnikom klarownego i zrozumiałego przewodnika po zasadach funkcjonowania zasiłku chorobowego w Polsce, co może być szczególnie przydatne w sytuacji, gdy stan zdrowia uniemożliwi kontynuowanie pracy.


KONTO BEZ KOMORNIKA

Czy warto założyć konto bez komornika za granicą? Czy w Polsce jakiekolwiek konto jest wolne od blokad? Zobacz jak skutecznie możesz się zabezpieczyć!

Uprawnienia do zasiłku chorobowego

Grupy zawodowe uprawnione do zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy przysługuje różnym grupom zawodowym w Polsce, które opłacają składki na ubezpieczenie społeczne. Są to między innymi pracownicy etatowi, umowy cywilnoprawne, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy indywidualni.

 1. Pracownicy etatowi mają prawo do zasiłku chorobowego po opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne przez określony czas.
 2. Osoby na umowach cywilnoprawnych również mają prawo do zasiłku chorobowego, pod warunkiem, że opłacają składki na ubezpieczenie społeczne.
 3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z zasiłku chorobowego, jeśli zdecydują się na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.
 4. Rolnicy indywidualni posiadają własny system zasiłków chorobowych, ale również mają prawo do zasiłku chorobowego pod pewnymi warunkami.

Warunki uzyskania zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy jest udzielany na podstawie kilku warunków, takich jak okres opłacania składek oraz potwierdzenie stanu zdrowia przez lekarza.

 1. Okres opłacania składek: Ubezpieczony musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne przez określony czas, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego.
 2. Potwierdzenie stanu zdrowia: Lekarz musi potwierdzić niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego.
 3. Brak zatrudnienia u innego pracodawcy: Nie można otrzymać zasiłku chorobowego, jeżeli ubezpieczony jest zdolny do pracy u innego pracodawcy.
 4. Zgłoszenie niezdolności do pracy: Ubezpieczony musi zgłosić niezdolność do pracy w odpowiednim terminie, zgodnie z przepisami.

Okresy oczekiwania na zasiłek chorobowy

Okres oczekiwania na zasiłek chorobowy różni się w zależności od sytuacji ubezpieczonego i grupy zawodowej.

 1. Okres wstępny: Jest to okres, w którym ubezpieczony nie otrzymuje zasiłku chorobowego, mimo potwierdzonej niezdolności do pracy. Może to być np. pierwsze 3 dni niezdolności do pracy.
 2. Okres zasiłkowy: Po okresie wstępnym, ubezpieczony otrzymuje zasiłek chorobowy za każdy dzień niezdolności do pracy.
 3. Maksymalny okres zasiłkowy: Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez maksymalny okres, zazwyczaj ograniczony do 182 dni, chyba że niezdolność do pracy jest spowodowana innymi okolicznościami, takimi jak wypadek przy pracy.
 4. Przedłużenie okresu zasiłkowego: W niektórych przypadkach okres zasiłkowy może być przedłużony, na przykład w przypadku ciężkiej choroby.
Zasiłek chorobowy - co to jest i jak uzyskać?

Wysokość zasiłku chorobowego

Obliczanie kwoty zasiłku chorobowego

Kwota zasiłku chorobowego jest obliczana na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia ubezpieczonego w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem zasiłku.

 1. Podstawa obliczeniowa: Jest to średnie miesięczne wynagrodzenie ubezpieczonego, które stanowi podstawę do obliczenia zasiłku chorobowego.
 2. Stawka procentowa: Zasiłek chorobowy jest wypłacany w wysokości określonego procentu podstawy obliczeniowej, na przykład 80% lub 100% w przypadku hospitalizacji.
 3. Minimalna i maksymalna kwota zasiłku: Kwota zasiłku chorobowego może być ograniczona minimalną lub maksymalną wartością, zależnie od przepisów.
 4. Obliczenie kwoty zasiłku: Kwota zasiłku jest obliczana przez mnożenie podstawy obliczeniowej przez odpowiednią stawkę procentową.

Przykłady obliczeń

Przykładowe obliczenia mogą pomóc zrozumieć, jak kwota zasiłku chorobowego jest wyznaczana w praktyce.

 1. Przykład 1: Jeżeli średnie miesięczne wynagrodzenie ubezpieczonego wynosi 3000 zł, a stawka procentowa zasiłku chorobowego wynosi 80%, to kwota zasiłku chorobowego wynosi 2400 zł.
 2. Przykład 2: Jeżeli ubezpieczony jest hospitalizowany, stawka procentowa zasiłku chorobowego może wynosić 100%, co oznacza, że kwota zasiłku chorobowego wynosi 3000 zł, przy takim samym wynagrodzeniu.
 3. Przykład 3: Jeżeli minimalna kwota zasiłku chorobowego wynosi 1000 zł, a obliczona kwota zasiłku jest niższa, to ubezpieczony otrzyma minimalną kwotę zasiłku chorobowego.

Okres wypłaty zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez okres niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez maksymalny okres zasiłkowy.

 1. Częstotliwość wypłat: Zasiłek chorobowy jest zazwyczaj wypłacany raz w miesiącu, ale może być wypłacany częściej w przypadku krótkich okresów niezdolności do pracy.
 2. Termin wypłaty: Zasiłek chorobowy jest wypłacany w określonym terminie po zakończeniu miesiąca, w którym ubezpieczony był niezdolny do pracy.
 3. Przedłużenie wypłaty: W niektórych przypadkach, okres wypłaty zasiłku chorobowego może być przedłużony, na przykład w przypadku ciężkiej choroby.

Procedura ubiegania się o zasiłek chorobowy

Jak zgłosić niezdolność do pracy?

Zgłoszenie niezdolności do pracy jest pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o zasiłek chorobowego. Ubezpieczony musi zgłosić swoją niezdolność do pracy swojemu pracodawcy lub odpowiedniemu organowi ubezpieczeń społecznych.

Zgłoszenie pracodawcy: Pracownik musi zgłosić swoją niezdolność do pracy pracodawcy w ciągu trzech dni od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Zgłoszenie ubezpieczycielowi: Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rolnicy muszą zgłosić swoją niezdolność do pracy odpowiedniemu organowi ubezpieczeń społecznych.

Jakie dokumenty są potrzebne?

W celu uzyskania zasiłku chorobowego, ubezpieczony musi dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające jego stan zdrowia i niezdolność do pracy.

Zaświadczenie lekarskie: Zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy jest podstawowym dokumentem wymaganym do uzyskania zasiłku chorobowego.

Dokumenty dochodowe: Mogą być również wymagane dokumenty potwierdzające wysokość dochodów ubezpieczonego w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem zasiłku chorobowego.

Inne dokumenty: Inne dokumenty mogą być wymagane w zależności od konkretnych okoliczności, takich jak np. dokumenty związane z wypadkiem przy pracy.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek chorobowy?

Wniosek o zasiłek chorobowego należy złożyć w odpowiednim organie ubezpieczeń społecznych lub u pracodawcy, jeżeli jest to zgodne z przepisami. W przypadku pracowników etatowych, wniosek o zasiłek chorobowego zazwyczaj składany jest u pracodawcy, który następnie przekazuje go odpowiedniemu organowi ubezpieczeń społecznych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rolnicy składają wniosek o zasiłek chorobowego bezpośrednio w ZUS.

Terminy rozpatrywania wniosków

Rozpatrywanie wniosków o zasiłek chorobowego zazwyczaj odbywa się w krótkim czasie, jednak może być opóźnione w przypadku braku wymaganych dokumentów lub konieczności dodatkowych badań.

Standardowy termin rozpatrzenia: Standardowy termin rozpatrzenia wniosku o zasiłek chorobowego wynosi zazwyczaj kilka dni roboczych.

Opóźnienia: Opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków mogą wystąpić, jeżeli ubezpieczony nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub jeżeli jest konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w celu potwierdzenia stanu zdrowia ubezpieczonego.

Zasiłek chorobowy - co to jest i jak uzyskać?

Kontrola niezdolności do pracy

Jakie są prawa i obowiązki ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma pewne prawa i obowiązki w trakcie okresu niezdolności do pracy, które są związane z otrzymaniem zasiłku chorobowego. Ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli spełnia wszystkie wymagane warunki.  Ubezpieczony ma obowiązek informowania pracodawcy lub ubezpieczyciela o swoim stanie zdrowia oraz wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na jego prawo do zasiłku chorobowego.

Jeżeli stwierdzono, że ubezpieczony niesłusznie otrzymał zasiłek chorobowy, może być zobowiązany do zwrotu otrzymanych świadczeń. Mogą być nałożone kary finansowe za niespełnienie obowiązków związanych z zasiłkiem chorobowym.


Zasiłek chorobowy a inne świadczenia

Zasiłek chorobowy a zasiłek rehabilitacyjny

Zasiłek chorobowy może być przyznany w związku z koniecznością przeprowadzenia rehabilitacji po zakończeniu leczenia. W takim przypadku, zasiłek rehabilitacyjny może być przyznany w celu wsparcia procesu powrotu do zdrowia ubezpieczonego.

Warunki przyznania zasiłku rehabilitacyjnego są podobne do warunków przyznania zasiłku chorobowego, jednak dodatkowo wymagana jest opinia lekarza specjalisty potwierdzająca konieczność rehabilitacji.

Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego jest obliczana na podobnych zasadach co zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy a zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy może być przyznany ubezpieczonemu, który opiekuje się chorym członkiem rodziny. Warunki przyznania zasiłku opiekuńczego oraz jego wysokość są regulowane osobnymi przepisami.

Warunki przyznania zasiłku opiekuńczego różnią się od warunków przyznania zasiłku chorobowego, gdyż zasiłek opiekuńczy jest przyznawany w związku z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny, a nie własną chorobą ubezpieczonego.

Wysokość zasiłku opiekuńczego może różnić się od wysokości zasiłku chorobowego, a jego obliczenie jest regulowane osobnymi przepisami.

4.9/5 - (23 votes)