You are currently viewing Wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu – jak napisać?

Wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu – jak napisać?

 • Post author:
 • Post published:26 września, 2023
 • Post category:Banki

Przedawnienie długu to specyficzna sytuacja prawna, która może wystąpić w życiu każdego dłużnika. Zgodnie z prawem polskim, po upływie określonego czasu, roszczenia wierzyciela mogą ulec przedawnieniu, co w praktyce oznacza, że dłużnik jest zwolniony z obowiązku ich spłaty. Proces ten jest ściśle regulowany przez przepisy prawa, a jego potwierdzenie może wymagać odpowiedniego pisma skierowanego do komornika.

W sytuacji, gdy dług uległ przedawnieniu, dłużnik ma prawo zwrócić się do komornika z odpowiednim pismem, w którym zaznaczy ten fakt. Wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu powinien być sporządzony zgodnie z określonymi wytycznymi, aby było skuteczny. Warto zatem znać zasady, które należy zastosować, przygotowując takie pismo. W artykule znajdziesz  informacje jak przygotować wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu.

Jakie są podstawy prawne przedawnienia długu?

Podstawy prawne przedawnienia długu są zawarte w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z jego przepisami, różne typy długów ulegają przedawnieniu po różnym czasie, zazwyczaj od 2 do 10 lat. Termin przedawnienia zaczyna biec od momentu, gdy wierzyciel może zacząć domagać się spłaty długu. W przypadku długów bankowych, termin przedawnienia rozpoczyna się w dniu wymagalności całej kwoty kredytu, a przedawnienie następuje po upływie 3 lat od tej daty.

Wartością dodaną dla dłużnika jest fakt, że po upływie określonego czasu, wierzyciel traci prawo do dochodzenia swoich roszczeń. Jednakże, aby skutecznie skorzystać z tej instytucji prawnej, dłużnik musi odpowiednio udokumentować fakt przedawnienia długu.

Jak zacząć proces przedawnienia długu?

Proces przedawnienia długu rozpoczyna się automatycznie z upływem czasu. Jednakże, aby skutecznie skorzystać z tej instytucji prawnej, dłużnik powinien złożyć odpowiednie pismo do komornika, w którym zaznaczy fakt przedawnienia długu. Pismo takie powinno zawierać wszystkie niezbędne dane, takie jak dane osobowe dłużnika, dane wierzyciela, wysokość długu oraz datę, od której dług uległ przedawnieniu.

Warto również zaznaczyć, że przedawnienie długu nie następuje automatycznie. Dłużnik musi aktywnie podjąć kroki w celu ustalenia tego faktu, co w praktyce oznacza złożenie odpowiedniego pisma do komornika.

Jakie informacje powinno zawierać pismo do komornika o przedawnieniu długu?

Pismo do komornika o przedawnieniu długu powinno być sporządzone zgodnie z określonym wzorem. W dokumencie tym powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Dane osobowe dłużnika oraz wierzyciela,
 • Oznaczenie, od którego nakazu wnoszony jest zarzut przedawnienia,
 • Opis sprawy,
 • Informacje merytoryczne, które wskazują, że doszło do przedawnienia długu, na przykład datę zawarcia umowy kredytowej i datę jej wypowiedzenia.

Warto również dołączyć wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzić fakt przedawnienia długu, takie jak korespondencja z wierzycielem czy dokumenty bankowe. Wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu.

Jakie są możliwe konsekwencje złożenia pisma o przedawnieniu długu?

Złożenie pisma do komornika o przedawnieniu długu może mieć różne konsekwencje. Jeśli dług faktycznie uległ przedawnieniu, komornik powinien umorzyć postępowanie egzekucyjne. Jeśli jednak komornik nie zaakceptuje argumentów dłużnika, konieczne może być złożenie skargi na czynności komornika do sądu.

Warto zaznaczyć, że skuteczne złożenie pisma o przedawnieniu długu może znacząco wpłynąć na sytuację finansową dłużnika, umożliwiając mu uniknięcie dalszych konsekwencji prawnych związanych z egzekucją komorniczą.

Czy możliwe jest zawarcie ugody z komornikiem?

Zawarcie ugody z komornikiem jest możliwe, jednak nie w kontekście przedawnienia długu. Ustalenie przedawnienia długu jest kwestią ściśle prawną i nie podlega negocjacjom. Niemniej jednak, jeśli egzekucja komornicza została wszczęta przed upływem terminu przedawnienia, dłużnik może próbować negocjować warunki spłaty długu z wierzycielem za pośrednictwem komornika.

Takie negocjacje mogą obejmować rozłożenie długu na raty, umorzenie części długu lub odsetek. Ważne jest, aby pamiętać, że negocjacje te powinny być prowadzone w sposób formalny, a wszelkie ustalenia powinny być udokumentowane na piśmie.

Wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu  – KROK PO KROKU

1. Zbierz niezbędne informacje:

 • Dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL).
 • Dane wierzyciela (nazwa, adres, NIP).
 • Informacje o długu (wysokość długu, data powstania zobowiązania, data ostatniej spłaty lub kontaktu z wierzycielem).

2. Sprawdź termin przedawnienia:

 • Upewnij się, że dług uległ przedawnieniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Sporządź pismo:

 • W nagłówku pisma wpisz swoje dane osobowe oraz dane komornika.
 • W treści pisma zaznacz, że dług uległ przedawnieniu, podając datę, od której liczy się termin przedawnienia oraz datę, kiedy przedawnienie nastąpiło.
 • Wskazać przepisy prawne, które regulują przedawnienie danego typu długu (np. artykuły z Kodeksu cywilnego).
 • Załącz dowody potwierdzające przedawnienie długu, takie jak korespondencja z wierzycielem lub dokumenty bankowe.

4. Podpisz pismo:

 • Podpisz pismo, dodając datę sporządzenia dokumentu.

5. Zrób kopię pisma:

 • Zawsze warto mieć kopię wysłanego pisma dla swoich archiwów.

6. Wyślij pismo:

 • Wyślij pismo do komornika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód wysłania pisma.

7. Monitoruj postępowanie:

 • Po otrzymaniu pisma, komornik powinien umorzyć postępowanie egzekucyjne. Jeśli tak się nie stanie, rozważ złożenie skargi na czynności komornika do sądu.

8. Zachowaj wszelką korespondencję:

 • Zachowaj kopie wszystkich dokumentów i korespondencji związanej z przedawnieniem długu, mogą być one potrzebne w przyszłości.

Przygotowanie i wysłanie pisma do komornika o przedawnieniu długu to ważny krok w procesie zakończenia egzekucji komorniczej. Upewnij się, że pismo jest sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, aby zwiększyć swoje szanse na skuteczne umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Podsumowanie – Wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu

Wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu może znacząco wpłynąć na sytuację finansową dłużnika. Aby skutecznie skorzystać z tej możliwości, dłużnik powinien znać zasady sporządzania pisma do komornika o przedawnieniu długu. Kluczowe jest zrozumienie, że przedawnienie długu nie następuje automatycznie, ale wymaga aktywnego działania ze strony dłużnika.

Wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu powinno być sporządzone zgodnie z określonym wzorem, zawierając wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty potwierdzające fakt przedawnienia długu. W przypadku, gdy komornik nie zaakceptuje argumentów dłużnika, możliwe jest złożenie skargi na czynności komornika do sądu.

Zawarcie ugody z komornikiem jest możliwe, ale nie w kontekście przedawnienia długu. Jeśli egzekucja komornicza została wszczęta przed upływem terminu przedawnienia, dłużnik może próbować negocjować warunki spłaty długu z wierzycielem za pośrednictwem komornika.